Müzayede Koşulları

SATIN ALMA ŞARTLARI

Açı öğrencilerinin oluşturduğu “Global Charity” proje grubu tarafından ÇYDD işbirliği ile başlatılan “Uzaktan Eğitime Destek – 1 Çocuk 1 Bilgisayar” kampanyası kapsamında, Açı tarafından öğrencilerden, velilerden ve çeşitli sanatçılardan bedelsiz olarak temin edilecek eserler, bağış amaçlı olarak, Raffi Portakal Antikacılık Müzayede Organizasyonu ve Danışmanlık AŞ’ ye ait web sitesinde  1 TL başlangıç fiyatıyla satışa çıkartılacaktır. 

Satış işlemlerinde alıcı, mezat salonu bildirimlerine veya satış öncesi şifahi göstergelere göre tadil edilebilecek resmi satış kaydına geçecek mevcut genel satın alma şartlarına tabidir.

Kimlik tespiti yaptırarak giriş formunu imzalayan ve müzayedeye katılacak olan herkes aşağıda belirtilen şartları peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Müzayedeye katılanların eserleri önceden görmüş ve incelemiş oldukları kabul edilir. Tüm eserlerin ‘haliyle‘ satışa sunulduğunu, alıcı satılan malı pey sürmeden evvel yeterince kontrol ettiğini ve 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 223. maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Müzayedeye konu olan mallar hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder.

Müzayede katılarak eser satın alan gerçek ve tüzel kişilere 4208 ve 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki kanun gereğince kimlik tespiti yapılacaktır.

 

1 – Müzayede Malları

Müzayedede Açı öğrencilerinin oluşturduğu “Global Charity” proje grubu tarafından ÇYDD işbirliği ile başlatılan “Uzaktan Eğitime Destek – 1 Çocuk 1 Bilgisayar” kampanyası kapsamında, Açı tarafından öğrencilerden, velilerden ve çeşitli sanatçılardan bedelsiz olarak temin edilecek eserler satılacaktır. Portakal Antikacılık Müzayede, eserlerin durumları hakkında bilgiler vermek üzere muhtemel alıcıların hizmetindedir.

Artırma yapan herhangi bir kimse, alıcıya ait olan masraflarla artmış olan verdiği bid fiyatıyla birlikte ödenmesi gerekebilecek tüm vergiler ve ücretler/masrafları şahsen ve derhal ödemeyi taahhüt etmiş olur. Teklifte bulunanın üçüncü bir taraf namına onun vekili olarak katıldığına dair Portakal Antikacılık Müzayede tarafından kabul görmüş önceden bir bildirimde bulunmaması halinde kendi namına hareket ediyor kabul edilir.

Eserlerle ilişkili olarak ortaya çıkan restorasyona, kaza veya zarara dair Portakal Antikacılık Müzayede tarafından yapılan beyanlar, sadece muhtemel alıcının bunları gözden geçirmesini kolaylaştırmak amacıyla yapılmış olup, kendisinin veya uzmanlarının takdirine tabi bulunmaktadır. 

Eserlerin satışı 1 TL başlangıç fiyatıyla başlayacak olup, tahminler sadece yol göstermesi amacıyla verilmektedir. Tahmini fiyattan ya da tahminler dahilinde bile satılacağını kesin olarak gösterdiği şeklinde kabul edilemez. Tahminler ne türden olursa olsun herhangi bir garanti teminatı teşkil etmez.

 

2 – Satış

Satışların kurallara uygun şekilde organize edilmesini sağlamak amacıyla muhtemel alıcıların satış öncesinde şahsi kimlik bilgilerini kaydettirmiş olarak kendilerini Portakal Antikacılık Müzayede’ ye tanıtmaları istenir. Portakal Antikacılık Müzayede, herhangi bir muhtemel alıcıdan banka referanslarıyla birlikte kimliğini doğrulamasını isteme ve bir depozito talep etme hakkını saklı tutar. 

Artırma yapan herhangi bir kimse, alıcıya ait olan masraflarla artmış fiyatıyla birlikte ödenmesi gerekebilecek tüm vergiler ve ücretler/masrafları şahsen ve derhal ödemeyi taahhüt etmiş olur. Teklifte bulunanın üçüncü bir taraf namına onun vekili olarak katıldığına dair Portakal Antikacılık Müzayede tarafından kabul görmüş önceden bir bildirimde bulunmaması halinde, teklifte bulunan, kendi namına hareket ediyor kabul edilir.

Portakal Antikacılık Müzayede,  satış öncesinde teslim edilmiş olabilecek ve kendisinin kabul edilebilir gördüğü pey sürme emirlerini yerine getirmeyi kabul edebilir. Portakal Antikacılık Müzayede, şayet parti mal bu alıcıya satılmamışsa satış sonrası 48 saat içerisinde geri ödenecek bir depozitoyu talep etme hakkı vardır. Portakal Antikacılık Müzayede’ nin aynı tutarlarda birden çok pey sürme talimatı alması halinde öncelik verilecek olan ilk alınan pey sürme talimatıdır. Portakal Antikacılık Müzayede, yazılı emirin ifasındaki hatalar ya da ihmallerden dolayı hiç bir yükümlülük/sorumluluk taşımaz.

Rezerve bir fiyatın satıcı tarafından şart koşulmuş olması durumunda Portakal Antikacılık Müzayede AŞ rezerve fiyata ulaşılana kadar satıcı namına pey sürme hakkını mahfuz tutar. Satıcının doğrudan ya da bir vekil vasıtasıyla pey sürmesine izin verilmeyecektir. Rezerve fiyat, satış öncesi alenen değiştirilmiş ya da basılmış bulunan parti mala ilişkin düşük tahminden daha yüksek olamaz.

Portakal Antikacılık Müzayede müzayedenin serbestliğini ve tüm pey sürenler arasında eşitliği yerleşik uygulamalara uygun şekilde sağlayarak kendi taktirinde olmak üzere müzayede satışlarını yürütecektir. Portakal Antikacılık Müzayede, satış sırasında bazı parti malları götürmek, satış sırasında herhangi bir parti malı geri çekmek, satış sırasında bazı parti malları birleştirmek ya da bölmek için en uygun olacak bir tarzda pey sürmeyi organize etmek amacıyla herhangi bir peyi reddetme hakkını saklı tutar. Bir karşı çıkma ya da ihtilaf halinde Portakal Antikacılık Müzayede, kazanan pey sahibini tayin etme, pey sürme işlemine devam ya da iptal etme veya parti malı açık artırma ile yeni baştan satma hakkını mahfuz tutar.

Ödemenin tamamı yapılana kadar alıcıya hiç bir mal teslimatı yapılmayacaktır. Adi bir bono/çek ile ödeme yapılması halinde çek paraya tahvil edildiği zaman ödeme ancak yapılmış kabul edilecektir.

 

3 – Satışın İfası

Esere verilen fiyata ilaveten alıcı, satın alınan her bir eserin bedelini KDV ile birlikte ödemekle yükümlüdür. Alıcı tarafından satın alınan eserlerin bedeli, en geç 7 gün içinde ödenecektir. Satın alınan eserler müzayede sonunda yukarıda belirtilen tutarların tamamı ödenmek suretiyle alıcıya teslim edilir. Müzayedenin devam ettiği süre içerisinde eşya teslimi yapılamaz.

Ödemelerin 3 gün içinde yapılmaması durumunda Portakal Antikacılık Müzayede, yapılan satışı tüm sonuçlarıyla birlikte hükümsüz kılabilir.

Satış sonrası mal alıcı tarafından derhal sigorta ettirilmelidir. Alıcı, satın alma sonrası malının çalınması, zayi ya da bozulması sebebiyle Portakal Antikacılık Müzayede’ nin sigorta şirketinden alacağı tazminatı yetersiz bulması halinde Portakal Antikacılık Müzayede’ ne karşı rücu etme hakkı yoktur.

Eser, ancak bedelinin, masrafların ve vergilerin tümüyle ödenmesini müteakip alıcıya teslim edilecektir.

Portakal Antikacılık Müzayede ayrıca temerrüde düşen alıcıya borçlu olabileceği herhangi bir tutarı temerrüde düşen alıcı tarafından ödenecek tutarlar ile mahsuplaşma hakkını saklı tutar. Portakal Antikacılık Müzayede temerrüde düşmüş bir alıcı olan veya bu genel satın alma şartlarını yerine getirmemiş olan herhangi bir pey sürücüyü gelecekteki bir müzayedenin dışında tutma hakkını saklı bulundurur.

Portakal Antikacılık Müzayede’ nin sair dava ve talep hakları saklıdır. Fatura bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek süre içinde malın muhafazası için Portakal Antikacılık Müzayede’ nin yapacağı masraf alıcı tarafından ödenmedikçe satılan mal alıcıya teslim edilemez.

Satışı müteakip yedi gün (Cumartesi, Pazar ve resmi tatiller dahil) içerisinde alınmayan satın alınmış eserleri, masrafı temerrüde düşen alıcıya ait olmak üzere bir depolama yerine nakletmeye ve fiyatı, masrafları ve vergilerine ilaveten ilgili masraflarının ödenmesini müteakip bunları serbest bırakmaya Portakal Antikacılık Müzayede yetkili olacaktır.

 

4 – Satış Olayları

Bir kez pey ileri süren alıcı, kendisini meşru şekilde aşan bir diğer pey kabul edilene kadar peyinden sorumlu olarak kalır.

Portakal Antikacılık Müzayede, müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserlerle birlikte satmak, birbirinden ayırmak, satışı reddetmek ve müzayedeyi sıra numarası izlemeden yürütmek hakkın sahiptir.

Müzayedede fiyat artırımı bid verme suretiyle yapılır. Her bid verildiğinde ne kadar değer artışı ifade ettiğini ve bu belirlenen değerleri gerektiğinde değiştirmeye Portakal Antikacılık Müzayede yetkilidir.

 

5 - Fikri Mülkiyet Hakkı – Telif Hakkı

Kataloğun herhangi bir kısmı veya tüm kısımları üzerindeki telif hakkı, Portakal Antikacılık Müzayede’ nin mülkiyetindedir.

Katalogda yayınlanan her türlü yazı ve fotoğraf Portakal Antikacılık Müzayede’ nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tümüyle hiçbir şekilde yayınlanamaz. Bunların çoğaltılması yasak olup, aksi halde bu yöndeki eylemler suç olarak kabul edilecektir.

Bununla birlikte bir eser üzerindeki telif hakkı sona ermemiş olsa dahi malın müzayedede satışı için bunları kataloglarında çoğaltmasına izin veren Portakal Antikacılık Müzayede’ ne verilmiş yasal bir imtiyaz mevcuttur. Portakal Antikacılık Müzayede kataloğunun çoğaltılması bu sebeple faili aleyhine eserler üzerindeki telif hakkı sahibi tarafından sahtecilik sebebiyle dava açılabilecek eserin yasadışı çoğaltılması durumunu teşkil eder.

Bir sanat eserinin/eşyanın satışı alıcısına çoğaltma ya da sunu haklarını devretmez.

 

6 - Satın Alınanların Götürülmesi

Alıcı satın aldığı malı kendisi sigorta ettirmek mecburiyetinde Portakal Antikacılık Müzayede satış sonrası eşyalarda oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir. Tüm nakliye organizasyonları sadece alıcının sorumluluğundadır.

 

7 – Sözleşmenin Bölünebilirliği

Bu genel satın alma şartlarına ait maddeler birbirinden bağımsızdır. Herhangi bir maddenin geçersiz ve hükümsüz bulunması halinde diğer maddeler geçerli ve yürürlükte kalacaktır.

8 – Kanun ve Yargı

Bu Satın Alma Şartları Türk kanunlarına tabidir. Herhangi bir ihtilafın vuku bulması halinde bunların herhangi bir teklif sahibi veya alıcı üzerindeki geçerliliği ve bağlayıcı etkisi hakkında sadece Türk Mahkemeleri hüküm verme salahiyetini haizdir. Bu müzayede koşullarında veya müzayede sonucunda yapılacak satış sırasında herhangi bir uyuşmazlığın çıkması halinde İstanbul Mahkemeleri ve İstanbul icra daireleri yetkilidir.